NVA – sadarbības iestādes noslēgtie līgumi par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu

 
Sākotnējā informācija par noslēgtajiem līgumiem zemāk.

 

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projekti, kuru īstenošana ir noslēgusies

 


Projekta nosaukums

Projekta

īstenotājs

Līguma

noslēgšanas

datums

Projekta

beigu

datums 

Projekta

kopējās attiecināmās

izmaksas (LVL)

Projekta

kopējās

attiecināmās izmaksas 

(EUR)

"Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana"  Valsts Darba inspekcija
 01.07.2008.31.12.2009.
611 456,23870 023,83
NVA
09.06.2008.
30.06.2010.
11 509 840,20
16 377 027,17
 „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā”  Zemgales plānošanas reģions
 18.08.2009.30.06.2010.
113 939,28
162 120,99
„Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” 
Latgales plānošanas reģions
27.08.2009.
 30.06.2010.147 978,62
210 554,61
 „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā”  Kurzemes plānošanas reģions
30.08.2009.
30.06.2010.
119 625,31
170 211,48
 „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.–2016.gadam izstrāde” Rīgas plānošanas reģions
31.08.2009.
30.06.2010.
138 965,38
197 729,92  
 „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde” Vidzemes plānošanas reģions
01.09.2009.
30.06.2010.
107 136,21
152 441,09
 „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” 
NVA
18.08.2009.
31.12.2010.
4 007 439,17
5 702 072,23
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 
NVA

18.08.2009.

31.12.2011.

53 421 264,93

76 011 611,96


 LM 18.08.2009. 30.09.2013. 2 197 254,54
 3 126 411,54

 LBAS 01.09.2008. 31.12.2013. 2 682 275,18 3 816 533,74
 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”  LDDK 01.10.2008.31.12.2013. 3 751 598,34
 5 338 043,52
 „Klusuma pasaule”  LNS 01.09.2009.
31.12.2013.
 1 569 673,54
2 233 444,23
 Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība  EM 03.08.2010.31.12.2013.
236 451,19
 336 439,73
 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta”
 NVA 30.04.2010. 30.06.2014. 760 871,88
 1 082 623,15
 Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība  NVA 01.04.2010. 30.06.2014.618 561,54
 880 133,78
 Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana  VDEĀVK 30.12.2009. 31.12.2014.1 483 540,99
2 110 888,66
 Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide  NVA 04.07.2008. 31.12.2014.2 315 063,57
3 294 038,70
 Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām  NVA 15.04.2010. 31.12.2014.7 008 446,10
9 972 120,39
 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās  NVA 01.02.2012. 31.12.2014.26 257 278,09
37 360 740,82
  Pasākumi noteiktām personu grupām
 NVA 22.07.2008. 30.06.2015.-15371284,99
 Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2
 NVA 14.08.2009. 30.06.2015. -97989089,30
 NVA 03.04.2009. 30.06.2015. -19631381,15

 

1.4.1.2.4.apakšaktivitāte

"SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN INSTITŪCIJĀM ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA REĢIONOS"

 

Atklātas projektu iesniegumu atlases (APIA) 1.uzsaukuma projekti,

kuru īstenošana ir noslēgusies

 

Projekta nosaukums

Projekta

īstenotājs

Projekta

beigu

     datums 
Projekta kopējās izmaksas(LVL)
Projekta      kopējās  izmaksas (EUR)
Iesaistīta  mērķa grupa (cilv.)

Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem. Pirmā kārta.

Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais Krusts”
07.03.2012.

90 984,42

129 459,17120

Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem 

Biedrība Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"

07.05.2012.

81 836,82

116 443,3050

Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā  

Apes novada dome

09.06.2012.

25 321,81 

36 029,69126

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā  

Aglonas novada dome 

31.03.2012.

90 372,61

128 588,6480

Sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

30.06.2012.

45 146,94

64 238,1747

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un īstenošana krīzē nonākušajām ģimenēm Krāslavas novadā

Krāslavas novada dome

31.07.2012.

87 789,71

124 913,50271

 Caur ērkšķiem uz zvaigznēm

 Biedrība "Saules sala"

31.08.2012.

86 053,04

122 442,4475

Starpnovadu prioritāro sociālo pakalpojumu sistēmas izstrāde un ieviešana Vidzemē

SIA "Pirmais Patronāžas Serviss"

30.09.2012.89 208,27
126 931,93164

Sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu kopums ģimenēm ar bērniem Ventspils pilsētā  

 SIA "Projektu un kvalitātes vadība"

30.09.2012.

91 545,24

130 257,14154

Sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopums Rīgas pilsētas ģimenēm ar bērniem

 SIA "Projektu un kvalitātes vadība"

30.09.2012.92 459,64
131 558,22142

SIA "Corporate Services"

30.09.2012.99 538,86
141 631,04200
 Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternativās sociālās apr'\upes pakalpojumu pilnveidošana
 Preiļu novada Sociālais dienests
 30.11.2012. 95 717,02 136 193,05 118
 Stabila ģimene Latgalē  Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 14.12.2012. 98 680,04
 140 409,05
 216

Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā

 Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests

31.12.2012.

56 618,80

80 561,29100

Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Kurzeme" filiālēs

 Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme

31.12.2012.

92 125,79

131 083,19464
 Aprūpes mājās pakalpojumu attīstīšana, paplašināšana un pilnveidošana Siguldas novadā

 Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts"

07.03.2013.

98 066,63

139 536,2454
 Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde

 Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centrs

07.03.2013.

93 218,14

132 637,46 553

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ

SIA Mentamed 

07.03.2013.

 99 867,95

142 099,29300

Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība

 Dobeles novada sociālais dienests

08.03.2013.

72 860,00

103 670,45
140

Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils novadā

Salaspils novada dome 

08.03.2013.

85 993,39

122 357,5720

Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra

08.03.2013.

90 133,45

128 835,9848
 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāju - notiesāto un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu - iekļaušanas sabiedrībā motivēšana un sociālā rehabilitācija 2011.-2012.gadā

 Biedrība "Integrācija sabiedrībā"

08.03.2013.

98 257,53

139 807,8770

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests 

14.03.2013.

75 666,61

107 663,89786
 Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un iesviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - "Sloka"

31.03.2013.

96 354,60

137 100,24419
 Dienas centru izveide un sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana Saldus novadā

 Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

31.03.2013.

86 563,30

123 168,48374
 Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā

 Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

31.03.2013.

 87 795,12

124 921,20225

Jauno māmiņu māja

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" 

31.03.2013.

58 221,95

82 842,3732
 Bērnu slimnīcas "Vecāku māja"

 Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"

31.03.2013.

97 712,65

139 032,58800

Mēs bērnu nākotnei

 Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs"

31.03.2013.

89 656,52

127 569,73191
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem Rīgas pilsētā Rīgas Sociālais dienests
 31.03.2013. 58 572,34
 83 340,93
 847

Talsu novada krīžu centra ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībai Kurzemes reģionā

 Talsu novada krīžu centrs

31.03.2013.

97 814,64

139 177,69291
 Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

31.03.2013.

36 451,68

51 866,07 60

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā 

 Lielvārdes novada sociālais dienests

31.03.2013.

99 851,98

142 076,57319

Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs" 

31.03.2013.

78 495,71

111 689,33254
 Motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība Siguldas novadā

 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests

31.03.2013

86 330,82

122 837,69560
 Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā

 Kocēnu novada dome

10.04.2013.

99 999,98

142 287,15241

Invalīdu habilitācijas - dienas centrs

 Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

31.05.2013.

69 518,10

98 915,3452
 Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā Skrīveru novada dome
 30.04.2014. 83 191,52
 118 370,87
 386

 

1.4.1.2.4.apakšaktivitāte

"SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN INSTITŪCIJĀM ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA REĢIONOS"

 

Atklātas projektu iesniegumu atlases (APIA) 2.uzsaukuma projekti,

kuru īstenošana ir noslēgusies

 

 Projekta nosaukums
 Projekta īstenotājs
 Projekta beigu datums
 Projekta kopējās izmaksas (LVL)
 Projekta kopējās izmaksas (EUR)
 Iesaistīta mērķa grupa (cilv.)
 Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijā  Ludzas novada domes pašvaldības SIA „Ludzas rajona slimnīca” 31.12.2012. 94 898,58
 135 028,51
 44
 Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas ieviešana dienas aprūpes centrā „Patvērums”  Reliģiska organizācija  "Pestīšanas armija" 31.01.2013. 58 181,43
 82 784,72
 60
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība SIA „Ķīpsalas peldbaseins”  SIA "Ķīpsalas peldbaseins" 28.02.2013. 92 796,38
 132 037,35  110
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma  "10.solis"  Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"31.05.2013.92 889,18
132 169,40842
Sociālā rehabilitācija nepilnām, disfunkcionālām ģimenēm
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
30.06.2013.47 855,56
68 092,3349
 Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rīgā  SIA "V.E.L.G."30.06.2013.88 955,41
126 572,1573
Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā
 Preiļu novada dome30.06.2013.69 712,43
99 191,8590
 Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā Liepājas Diakonijas centrs
30.06.2013.91 533,70
130 240,72101
Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē
 Iecavas novada pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests”30.06.2013.16 769,38
23 860,6870
 Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā  Latvijas Nedzirdīgo savienība31.07.2013.96 593,19
137 439,7352
 Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā  Alūksnes novada Sociālais dienests31.07.2013.96 079,40
136 708,67104
 Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un īstenošana personām, cietušām no prettiesiskām darbībām un smagām dzīves situācijām ģimenē un ārpus tās  Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""31.07.2013.89 759,51
127 716,28319
 Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā  Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija31.07.2013.98 939,28
140 177,91193
 Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai  Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts"31.07.2013.97 060,64
138 104,85170
 Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!  Liepājas Neredzīgo biedrība31.08.2013.96 593,19 
138 751,2587
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā  Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni"30.09.2013.99 723,37   141 893,57100
 Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālās izolēšanas problēmām  Nodibinājums "Sabiedrības veselības fonds"31.10.2013.95 419,00
135 769,01105
 Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs  Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"31.10.2013.81 742,85
116 309,59314
Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā
Neretas novada pašvaldība
31.12.2013.90 463,68
128 718,2264
 Sociālo pakalpojumu attīstība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm Rīgas pašvaldībā  SIA "Senioru aprūpes dienests"31.12.2013.94 262,93
 134 124,07186
 Sociālās kompetences veidošana un atbalsta sniegšana sociālā riska ģimenēm ar bērniem  Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"31.12.2013. 74 562,16
106 092,40200
 Drošības poga Latgalē  Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"31.12.2013. 88 804,64
126 357,6235
 Drošības poga Zemgalē  Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"31.12.2013. 77 974,28
110 947,4025
 Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā  Biedrība "Skalbes"31.12.2013. 74 011,19
105 308,44380
 Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā  Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"31.12.2013.74 394,97
105 854,5050
Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem
 Jelgavas pilsētas dome31.12.2013.63 666,00
90 588,5660
 Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā Vecumnieku novada dome
31.12.2013. 65 882,32
93 742,09115
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā  Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests31.12.2013.92 083,43
131 022,92350
 Caur ērkšķiem uz zvaigznēm - 2  Biedrība "Saules sala"31.12.2013.89 997,08
128 054,3135
 Sociālo pakalpojumu attīstība Pļaviņu novadā  Pļaviņu novada dome31.12.2013.28 135,49
40 033,22304
 Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemes reģionā  Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"31.12.2013.93 167,24
132 565,04150
 Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums - aprūpe mājās  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība31.12.2013.92 852,91
132 117,78149
 Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā  Balvu novada pašvaldība
31.12.2013.75 232,20
107 045,77 28
 Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana Ilūkstes novada pašvaldība
31.12.2013. 68 547,89
97 534,86192
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana  „Centrā Valdardze”  Nodibinājums "Centrs Valdardze"31.12.2013.94 232,25
134 080,41151
 Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā  Kārsavas novada pašvaldība31.12.2013.93 730,05
133 365,85130
 Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei  Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"31.12.2013.84 018,66
119 547,78140
 Motivāciju programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem-bezdarbniekiem  Rīgas patversme31.12.2013. 89 339,06
127 118,03240
 Latvijas Sarkanā Krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā  Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"31.12.2013.

86 407,79 

122 947,21565
 Sociālās rehabilitācijas programmas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā un novadā  Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"31.12.2013.90 436,30
128 679,26120
 Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca Siguldas novadā  Biedrība „Aicinājums Tev”31.12.2013.92 065,16
130 996,9262
 Pašpalīdzības ābece katram  Biedrība "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem31.01.2014.99 461,85
141 521,46137
 Sociālā rehabilitācija ar multidisciplināru pieeju Kuldīgas novadā no vardarbības cietušām personām
 Biedrība „Kuldīgas novada psihologu prakse”28.02.2014.84 152,57
119 738,3263
 Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas reģionā  Talsu novada pašvaldība28.02.2014.76 109,58
108 294,1756
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā "Dardedze"  Nodibinājums "Centrs "Dardedze""28.02.2014.99 928,96
142 186,101000
 Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm  Līvānu novada dome28.02.2014.86 885,85
123 627,43 120
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās  Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde 28.02.2014. 89 824,42
 127 808,64
 171
 Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā  Priekuļu novada Sociālais dienests 28.02.2014. 98 411,07
 140 026,34
 100
 Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”  Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” 28.02.2014. 81 186,14 115 517,47
 137
 Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā  Valsts SIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" 31.03.2014. 80 812,12
 114 985,28
 40
 Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”  Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” 31.03.2014. 84 706,17
 120 526,02
 40
 Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā  Bauskas novada Sociālais dienests 31.03.2014. 91 791,07
 130 606,93
 155
 Sociālās rehabilitācijas centra „Avolina” izveide Daugavpilī  Biedrība "Avolina" 31.03.2014. 94 120,57
 133 921,51
 240
Nepalikt vieniem klusumā
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
31.03.2014.
99 461,91
141 521,54
120
 Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā  Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālais aprūpes centrs" 30.11.2014.90 672,86
129 015,86
22

 

 

PROJEKTU SĀKUMA INFORMĀCIJA

1.4.1.2.4.apakšaktivitāte

"SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN INSTITŪCIJĀM ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA REĢIONOS"

2.uzsaukums

Projekta nosaukums
Projekta īstenotājs
Līguma noslēgšanas datums
Projekta uzsākšanas datums
 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
"Sociālo pakalpojumu attīstība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm Rīgas pašvaldībā" SIA "Senioru aprūpes dienests" 15.12.2011.
01.01.2012.
100 000,00
"Motivāciju programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem - bezdarbniekiem" Rīgas patversme
19.12.2011.
01.01.2012.
92 262,73
"Sociālās kompetences veidošana un atbalsta sniegšana sociālā riska ģimenēm ar bērniem" Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 02.01.2012.
02.01.2012.
95 137,56
"Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā" Biedrība "Skalbes"  02.01.2012.02.01.2012.
79 060,00
"Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās"
  02.01.2012.
02.01.2012.
100 000,00
"Latvijas Sarkanā Krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā"  Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 02.01.2012.
02.01.2012.
100 000,00
"Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca Siguldas novadā"
Biedrība "Aicinājums Tev"
02.01.2012.
02.01.2012.
93 838,68
"Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rīgā" SIA "V.E.L.G."
 02.01.2012.02.01.2012.
100 000,00
"Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālās izolēšanās problēmām"
Nodibinājums "Sabiedrības veselības fonds"
 03.01.2012.01.02.2012.
96 827,45
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība SIA „Ķīpsalas peldbaseins”" SIA "Ķīpsalas peldbaseins" 03.01.2012.
01.02.2012.
100 000,00
"Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas ieviešana dienas aprūpes centrā „Patvērums”" Reliģiska organizācija Pestīšanas armija 03.01.2012.
01.02.2012.
74 121,31
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”"
Nodibinājums „Centrs „Dardedze””
04.02.2012.01.03.2012.
99 977,23
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā" Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni"  04.01.2012.01.02.2012.
100 000,00
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma „10.solis”" Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"
 05.01.2012.01.04.2012.
100 000,00
"Pašpalīdzības ābece katram" Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
 06.01.2012.01.02.2012.
99 962,82
"Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu nodrošināšana Inčukalna novadā" Inčukalna novada dome 06.01.2012.
01.03.2012.
49 224,65
"Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā" P/a „Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs” 09.01.2012.01.12.2012.
99 621,43
"Nepalikt vieniem klusumā" Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
02.04.2012.02.04.2012.
99 954,15
"Jūrmalas Diabēta biedrības dienas centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām"  Jūrmalas Diabēta biedrība
23.05.2012.01.07.2012.
100 000,00
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
"Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties!" Liepājas Neredzīgo biedrība  02.01.2012.02.01.2012.
97 744,84
"Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā" Liepājas Diakonijas centrs 02.01.2012.02.01.2012.
96 343,00
"Sociālās rehabilitācijas programmas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā un novadā" Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” 02.01.2012.02.01.2012.
95 156,00
"Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemes reģionā" Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
02.01.2012.
02.01.2012.
98 973,55
"Sociālā rehabilitācija ar multidisciplināru pieeju Kuldīgas novadā no vardarbības cietušām personām" Biedrība „Kuldīgas novada psihologu prakse” 04.01.2012.
01.03.2012.
84 152,60
"Sociālā rehabilitācija nepilnām, disfunkcionālām ģimenēm" Kuldīgas novada p/a "Sociālais dienests"
 05.01.2012.01.05.2012.
48 369,68
"Jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas reģionā"  06.01.2012.01.07.2012.
97 507,51
"Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 2" Biedrība "Saules sala" 30.01.2012.01.06.2012.
91 504,3
"Sociālā pakalpojuma "Atbalsta grupas" pilnveidošana" Biedrība "Dižvanagi"
 19.07.2012.01.08.2012.
26 875,93
LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
"Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana" Ilūkstes novada pašvaldība
15.12.2011.01.01.2012.
97 334,80
"Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā" Kārsavas novada pašvaldība 19.12.2011.01.01.2012.
96 863,07
"Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā" Balvu novada pašvaldība
19.12.2011.
01.01.2012.
98 426,99
"Drošības poga Latgalē" Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
02.01.2012.
02.01.2012.
97 292,40
"Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijā"  Ludzas novada domes pašvaldības SIA „Ludzas rajona slimnīca” 02.01.2012.
02.01.2012.
99 281,15
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās" Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde 04.01.2012.01.03.2012.
97 517,29
"Sociālās rehabilitācijas centra „Avolina” izveide Daugavpilī" 05.01.2012.01.04.2012.
98 944,87
"Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā" Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
06.01.2012.01.04.2012.
96 622,26
"Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā" Preiļu novada dome 06.01.2012.01.04.2012.
71 693,38
"Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm" Līvānu novada dome
06.01.2012.
01.03.2012.
100 000,00
"Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei"  Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
06.01.2012.
01.04.2012.
98 051,85
"Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un īstenošana personām, cietušām no prettiesiskām darbībām un smagām dzīves situācijām ģimenē un ārpus tās" Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „ATVĒRTĪBA””
06.01.2012.01.05.2012.
 94 483,82
"Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”"  Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale”  06.01.2012.01.04.2012.
 98 729,32
 VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
"Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā" Alūksnes novada Sociālais dienests 15.12.2011.01.01.2012.
99 999,98
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā" Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests 19.12.2011.01.01.2012.
99 171,67
"Dzīvo sev un savai ģimenei!"
Līgatnes novada dome
19.12.2011.
Līgums lauzts 04.04.2012.
"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”" Nodibinājums „Centrs Valdardze” 02.01.2012.
02.01.2012.
100 000,00
"Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā" Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
 02.01.2012.02.01.2012.
100 000,00
"Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā" Priekuļu novada Sociālais dienests
04.01.2012.01.03.2012.
99 996,00
"Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs"

Cēsu novada

p/a „Sociālais dienests”

04.01.2012.
01.04.2012.
100 000,00
"Iespēju programma pusaudžiem" Biedrība "Ģimenei un veselībai"
19.07.2012.
01.11.2012.
100 000,00
 ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
"Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā" Neretas novada pašvaldība
14.12.2011.
01.01.2012.
99 270,73
"Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā" Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"
15.12.2011.
01.01.2012.
 87 848,12
"Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē" Iecavas novada pašvaldības iestāde "Iecavas novada sociālais dienests"
15.12.2011.01.02.2012.
19 427,72
"Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā" Vecumnieku novada dome 15.12.2011.
01.01.2012.
76 165,16
"Sociālo pakalpojumu attīstība Pļaviņu novadā" Pļaviņu novada dome 19.12.2011.
01.01.2012.
43 637,78
"Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem" Jelgavas pilsētas dome
 19.12.2011.01.01.2012.
78 729,91
"Drošības poga Zemgalē" Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
 02.01.2012.02.01.2012.
83 397,18
"Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā" 04.01.2012.
01.04.2012.
95 997,01
"Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā"
Valsts SIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
04.01.2012.01.04.2012.
80 904,09
"Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”" Skrīveru novada p/a „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””  06.01.2012.01.03.2012.
99 117,82
"Veiksmīga ģimene Zemgales attīstībai" Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts"  06.01.2012.01.04.2012.
98 749,06

 

1.4.1.2.4.apakšaktivitāte

"SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN INSTITŪCIJĀM ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA REĢIONOS"

1.uzsaukums

 

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs

Līguma noslēgšanas datums

Projekta kopējās izmaksas (LVL)

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem Rīgas pilsētā Rīgas Sociālais dienests
 08.03.2011.100 000,00
100 000,00
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā Lielvārdes novada Sociālais dienests
08.03.2011.100 000,00
100 000,00
Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo romu tautības iedzīvotājiemJūrmalas pilsētas pašvaldības SIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - "Sloka" 10.03.2011.100 000,00
100 000,00
 Bērnu slimnīcas "Vecāku māja"  Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
08.03.2011.98 971,94
98 971,94
Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centrs 08.03.2011.97 066,00
97 066,00
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāju - notiesāto un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu - iekļaušanas sabiedrībā, motivēšana un sociālā rehabilitācija 2011.-2012.gadā Biedrība "Integrācija sabiedrībai"09.03.2011.99 884,93
 99 884,93
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs" 08.03.2011.
78 610,64
78 610,64
Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstība Salaspils novadā Salaspils novada dome 09.03.2011.
100 000,00
100 000,00
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ SIA „Mentamed” 08.03.2011.100 000,00
100 000,00
Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests 09.03.2011.
100 000,00
86 896,55
 Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca Sociālās integrācijas valsts aģentūra 08.03.2011.
92 000,00
92 000,00
Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs"
10.03.2011.100 000,00
100 000,00
Aprūpes mājās pakalpojumu attīstīšana, paplašināšana un pilnveidošana Siguldas novadā Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts" 08.03.2011.
98 872,20
98 872,20
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde 10.03.2011.
42 504,00
42 504,00
Jauno māmiņu māja Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" 11.03.2011.
99 389,00
99 389,00
ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā Skrīveru novada dome
08.03.2011.99 967,00
99 967,00
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests 14.03.2011.79 869,00
79 869,00
Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība Dobeles novada Sociālais dienests
09.03.2011.
80 561,24
80 561,24
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Kurzeme" filiālēs Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
10.03.2011.
 92 128,00
92 128,00
Dienas centru izveide un sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana Saldus novadā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" 10.03.2011.
89 710,00
89 710,00
Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests 09.03.2011.99 500,00
99 500,00
 Talsu novada krīžu centra ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībai Kurzemes reģionā Talsu novada krīžu centrs 10.03.2011.
99 000,33
99 000,33
LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novada Sociālais dienests 08.03.2011.
99 220,00
99 220,00
Stabila ģimene Latgalē Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts" 10.03.2011.98 680,28
 98 680,28
Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" 08.03.2011.
99 940,00
99 940,00
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Kocēnu novada dome
10.03.2011.100 000,00
100 000,00
Invalīdu habilitācijas - dienas centrs Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" 10.03.2011.
72 921,48
 72 921,48

 

 

 

 

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases

 

Projekta nosaukums
Projekta īstenotājs
Līguma noslēgšanas datums
Projekta kopējās izmaksas (LVL)
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)
"Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide "  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
 04.07.2008.2 424 931,56
2 313 067,84
"Pasākumi noteiktām personu grupām"  
NVA 29.08.2008.

10 347 417,91

10 248 777,65
"Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos "
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
01.09.2008.2 727 402,29
2 727 402,29
"Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"
Latvijas Darba devēju konfederācija12.09.2008.3 965 411,00
3 955 480,73
„Kompleksi atbalsta pasākumi”
NVA
03.04.2009.11 960 782,41
11 888 575,91
„Klusuma pasaule”
Latvijas nedzirdīgo savienība30.04.2009.
1 576 531,00
1 576 531,00
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”
Labklājības ministrija
18.08.2009.
2 205 984,73
2 205 982,33
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”
NVA
21.08.2009.
64 796 867,00
63 772 661,26
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
30.12.2009.
1 507 535,12
1 484 806,06
„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība
NVA
01.04.2010.
700 000,00
700 000,00
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”
NVA 
15.04.2010.
5 441 400,00
5 440 938,9
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība - 3.kārta
NVA 
30.04.2010.
501 967,00
501 845,57
"Darba tirgus pieprasījuma

vidēja termiņa un ilgtermiņa

Ekonomikas ministrija
03.08.2010.
299 999,96
299 999,96
"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" NVA 01.02.2012.
 14 311 239,04 14 091 616,28

 


ĀTRĀS SAITES

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Kuru no informācijas kanāliem izmantojat visbiežāk, lai uzzinātu par ESF un tā atbalstītajiem projektiem?

  Televīziju
  Radio
  Internetu
  Preses izdevumus
  Informatīvos bukletus
  Cits variants:

Pēdējās izmaiņas veiktas 02.12.2015

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv